Phân biệt ống nhựa uPVC và ống nhựa PVC

By | 18/11/2016

Ống nhựa uPVC (unplasticized Poly Vinyl Chloride): Được gọi tên đầy đủ là ống nhựa PVC cứng, hoặc gọi rút ngắn là ống PVC.

Ống nhựa uPVC

Ống nhựa uPVC

Ống nhựa PVC (Poly Vinyl Chloride): Được gọi tên đầy đủ là ống nhựa PVC mềm, hoặc gọi rút ngắn là ống mềm.

Ống nhựa PVC

Ống nhựa PVC

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.