Tag Archives: Luật đấu thầu

Luật đấu thầu năm 2013

By | 15/06/2015

Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 thay thế luật đấu thầu số 61/2005/QH11