Sàn một phương

Sàn một phương được đỡ bốn cạnh bằng dầm

Sàn một phương được đỡ bốn cạnh bằng dầm

Sàn một phương được đỡ bốn cạnh bằng dầm

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *