Hướng dẫn định mức xây dựng công trình

  • Hướng dẫn áp dụng định mức vận chuyển vật liệu, sử dụng dàn giao thi công và điểu chỉnh giá nhân công, máy thi công trong hợp đồng xây dựng của BXD ngày  29/8/2014 -> Tải